ระบบ e-Tracking System (ETS)
  ระบบบริหารจัดการสารเคมี
  การชำระเงินค่าสินค้า/บริการให้กับคู่ค้าของกปน.
  ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินของผู้ขาย/ผู้รับจ้างทาง Internet
จัดซื้อ - จัดจ้าง ( ตาม พรบ. ใหม่ )
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  e-market
  e-bidding
  วิธีคัดเลือก
  วิธีเฉพาะเจาะจง
  งานจ้างที่ปรึกษา
  งานจ้างออกแบบ
  ประกาศจำหน่าย
  บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
  การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการประปานครหลวง
  รายชื่อผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กปน. ที่เป็นผู้ประกอบการ SME
  ทะเบียนผู้รับจ้างชั้น 1 2 และ 3
  รายชื่อผู้รับจ้างชั้น 1
  รายชื่อผู้รับจ้างชั้น 3
ระเบียบและหลักเกณฑ์
  ดาวน์โหลดเอกสารจดทะเบียน
  การขอเปลี่ยนชื่อผู้รับจ้างในทะเบียน
  หลักเกณฑ์พิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกปน.
  หลักเกณฑ์
  ระเบียบกปน. พ.ศ. 2561
หน้าหลัก >> การจดทะเบียนผู้รับจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดการจดทะเบียนผู้รับจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
การจดทะเบียนผู้รับจ้าง

หมวดย่อย
   ทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการประปานครหลวง
   ทะเบียนผู้รับจ้างเงินกู้
   แจ้งผลการจดขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการประปานครหลวง
   แจ้งทบทวนฐานะทางการเงินทุกๆ 2 ปี
   ข่าวงานทะเบียนผู้รับจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
  ปีงบประมาณ 2566
  ปีงบประมาณ 2565
  ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
  อำนาจคณะกรรมการการประปานครหลวง
  อำนาจผู้ว่าการ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
คู่มือการประเมินผลงานก่อสร้าง
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ พ.ศ.2555
  หลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง
  ท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ
  ระบบผลิตน้ำ
  ท่อประธาน
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างงานโครงการ
  สรุปผลรายเดือนตามแบบ สขร.1
  การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง
  การประกันความชำรุดบกพร่อง
เอกสารดาวน์โหลด
  โลโก้ประปาเพื่อประชาชนสำหรับป้ายประกาศ
  การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ
รายชื่อผู้ซื้อแบบจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ปีงบประมาณ 2558
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125