ค้นหา
                 
    แบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคลากรผู้รับจ้าง

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคคลากร

สำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ


1. การประเมินผลงานผู้รับจ้าง
 
                  - ใบประเมินผลงานผู้รับจ้าง                                  (แบบฟอร์ม : ก.พ.จ.1001_2012)


2. การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร

                  - แบบฟอร์มการตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร         (แบบฟอร์ม : ก.พ.จ.1002_2012)

                  - เกณฑ์การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร


Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125