ค้นหา
   
แบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคลากรผู้รับจ้าง

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคคลากร

สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาน
 
 
1. การประเมินผลงานผู้รับจ้าง

                 - ใบประเมินผลงานผู้รับจ้าง                              (แบบฟอร์ม : ก.พ.จ.2001_2012)
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125