ค้นหา
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA Good Governance Policy)
 
            การประปานครหลวง มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กรทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประปานครหลวงให้มีทิศทางการพัฒนาองค์กรที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน จนนำองค์กรไปสู่ความเจริญเติบโตและยั่งยืน ด้วยการนำหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินงานของการประปานครหลวง มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง ประกอบด้วยนโยบายที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานการประปานครหลวง จะต้องดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ การดำเนินงานของการประปานครหลวง
2. คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับของการประปานครหลวง ต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีด้านธรรมาภิบาล โดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
3. คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับของการประปานครหลวง จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และผลักดันให้การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต (Zero Corruption)
4. ผู้ว่าการ ผู้บริหารทุกระดับ พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง จะต้องปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม
5. ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับ จะต้องมุ่งสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินงานของการประปานครหลวง ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการประปานครหลวงโดยเคร่งครัด

999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125