ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เน้นจัดทำโครงการพัฒนา IT ด้วยความโปร่งใส & เป็นธรรม

วันที่ 21 ม.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารการประปานครหลวง (กปน.) นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการฯ นายไตรรงค์ ขนอม และ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการฯ พร้อมผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ร่วมหารือกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. นำโดย นายสมชาย ศรีนิเวศน์ ประธานสหภาพฯ เกี่ยวกับ "โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. ปี 2555-2557” เน้นความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสม ทั้งองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาล

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125