ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เปิดตัวโครงการปรับปรุงกระบวนงาน & Upgrade version SAP

วันที่ 21 ม.ค. 2556

           เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการปรับปรุงกระบวนงาน และ Upgrade version SAP ซึ่ง กปน. ได้ว่าจ้างกลุ่ม (Consortium) TNNTS-ERP ดำเนินงานโครงการฯ มีระยะเวลา 540 วัน (27 ธันวาคม 2555-19 มิถุนายน 2557) และจะเริ่มใช้งานจริงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการซักซ้อมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป้าหมายและความสำคัญของโครงการฯ เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการงานด้านการเงิน/การบัญชี อาทิ การเบิกจ่ายงบลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ฯลฯ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ขององค์กรให้สำเร็จได้ด้วยดี

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125