ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวงมอบเงินแสนพร้อมน้ำถ้วยแก่ศาลรัฐธรรมนูญ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 56

วันที่ 20 พ.ย. 2555

            เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ได้มอบเงินสนับสนุน การจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 จำนวน 100,000 บาท และน้ำดื่มบรรจุถ้วยจำนวน 1,000 ถ้วย ให้แก่ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะผู้แทนสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว นายเชาวนะ ได้กล่าวขอบคุณการประปานครหลวงที่ให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมวันเด็ก ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจในการนำความรู้ ทัศนคติ หลักนิติธรรม บทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ไปยังเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นผู้คงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมสืบไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125