ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ผู้ใช้น้ำชมเชยสาขาภาษีเจริญ ห่วงใยสุขอนามัยผู้มาใช้บริการ

วันที่ 29 ต.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เปิดเผยว่า นายศักดา ผลวัฒนะ ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้บริการของสาขาฯ ได้มาขอติดตั้งประปาใหม่หลังกลับจากพำนักที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 32 ปี โดยได้เขียนชมเชยหน่วยงานว่า "มีความเอาใจใส่ ห่วงใยผู้ที่มาติดต่อ ให้บริการรวดเร็ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี สถานที่สะอาด และที่จอดรถสะดวก” ทั้งนี้ ทางสาขาได้ใส่ใจและดูแลสุขอนามัยของพนักงาน ตลอดจนผู้มาใช้บริการ ด้วยการจัดเตรียมเจลอนามัยล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ณ บริเวณเคาน์เตอร์รับคำร้อง เคาน์เตอร์รับชำระเงิน นอกจากนี้ ภายในปีงบประมาณ 2556 ยังจะนำหลักวินัยการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร (4 Disciplines of Execution) มาใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ ลดปัญหาข้อร้องเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125