ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
โพลนิด้าชี้ ผู้ใช้น้ำพอใจ กปน. ดีขึ้นทั้งบริการและภาพลักษณ์

วันที่ 29 ต.ค. 2555

ผู้ใช้น้ำปลื้มงานบริการ ซ่อมท่อ คุณภาพน้ำ ดีกว่าปีที่ผ่านมา แนะเพิ่มการประชาสัมพันธ์เมื่อท่อแตกฉุกเฉิน
          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ( กปน.)ได้เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้ให้หน่วยงานกลางสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและทริส เพื่อประเมินผลการให้บริการของ กปน. เป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับในปีนี้ การสำรวจได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ได้ทำการสำรวจผู้ใช้น้ำทั้งหมด 9,900 ราย จากผู้ใช้น้ำ 2 ล้านรายในทุกกลุ่ม คือ กลุ่มบ้านพักอาศัย กลุ่มธุรกิจ สถานที่ราชการ ภัตตาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ได้ทำการสำรวจในพื้นที่ 16 สาขา แบ่งเป็นการสำรวจตามบ้านผู้ใช้น้ำ 2,200 ราย สำรวจที่สำนักงานประปาสาขา 6,400 ราย สำรวจ ณ จุดจ่ายรับชำระเงิน จอด จ่าย จร 500 ราย และสำรวจทางโทรศัพท์กับผู้ใช้บริการโทร.สายด่วน 1125 อีก 400 ราย ซึ่งผลสำรวจในปีนี้คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการทั่วไป การให้บริการที่สำนักงานสาขา คุณภาพน้ำ การซ่อมและวางท่อ ตลอดจนภาพลักษณ์องค์กร ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเกือบหมด โดยได้คะแนนในระดับ 4.0 - 4.8 จากคะแนนเต็ม 5 หรือคะแนนรวมเฉลี่ย 4.257 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่ได้ 4.115
         ในปีนี้ กปน. ยังได้เพิ่มการสอบถามถึงความไม่พึงพอใจของผู้ใช้น้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กปน.ประชาสัมพันธ์น้อย โดยเฉพาะการแจ้งเตือนน้ำไม่ไหล ไม่แจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบล่วงหน้า ทำให้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ ซึ่งเรื่องนี้นายเจริญ ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน กปน. ได้ขยายบริการออกไปมาก มีผู้ใช้น้ำมากกว่า 2 ล้านรายแล้ว และมีเส้นท่อในความรับผิดชอบความยาวหลายหมื่นกิโลเมตร หากเป็นการซ่อมท่อหรือตัดบรรจบที่วางแผนไว้ล่วงหน้า ก็จะประกาศให้ประชาชนได้ทราบทางสื่อต่างๆ แต่ก็เชื่อว่าไม่สามารถบอกกล่าวได้ครบถ้วน นอกจากนี้ส่วนใหญ่มักเกิดจากท่อแตกรั่วกระทันหัน ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 400-500 จุด/วัน จึงไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ แม้ กปน. จะได้พัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์ช่วยใหม่ๆในการซ่อมท่อ ทำให้ซ่อมได้เร็วขึ้นและปิดน้ำในวงแคบหรือไม่ต้องปิดน้ำเลย เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดแล้วก็ตาม นอกจากในบางกรณีที่มีปัญหาการซ่อมหรือ หาจุดรั่วไม่พบ ก็อาจทำให้ขาดน้ำนานกว่าปกติ ดังนั้นหากผู้ใช้น้ำเตรียมที่สำรองน้ำไว้ใช้บ้างในยามฉุกเฉินก็จะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะไม่มีน้ำใช้ เปรียบเหมือนกับการใช้รถยนต์ยังต้องมียางอะไหล่ติดรถไว้ การใช้น้ำก็เช่นกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่น้ำอาจจะไม่ไหลเพราะท่อแตก จึงควรมีที่เก็บน้ำสำรองเผื่อไว้ใช้เพียง 4-6 ชั่วโมงก็พอ นายเจริญกล่าว
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125