ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เพิ่มประเภทงานในการรับสมัครจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง

วันที่ 26 ต.ค. 2555
 
 
ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง เพิ่มประเภทงานในการรับสมัครจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
 
-------------------------------------------
 
 
          ด้วยการประปานครหลวงมีความประสงค์ เพิ่มประเภทงานในการรับสมัครจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างจากที่กำหนดไว้เดิมอีก จำนวน 6 ประเภท ดังนี้
  1. งานก่อสร้างวางท่อประธาน โดยวิธี Pipe Jacking
  2. งานก่อสร้างวางท่อประธาน โดยวิธี Horizontal Directional Drill (HDD)
  3. งานก่อสร้างวางท่อประธาน โดยวิธี Slip Lining
  4. งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ โดยวิธี Slip Lining
  5. งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ โดยวิธี Horizontal Directional Drill (HDD)
  6. งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ โดยวิธี Cured-In-Place-Pipe (CIPP)
          ทั้งนี้ การประปานครหลวงจะโอนทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธาน และงานก่อสร้าง วางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธานโดยวิธีขุดวาง และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการโดยวิธีขุดวาง ตามลำดับ สำหรับงานประเภทอื่น ๆ ยังคงไว้ตามเดิม
          จึงประกาศให้ผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้เดิมทั้งงานก่อสร้างวางท่อประธาน และงานก่อสร้างวางท่อ จ่ายน้ำกับท่อบริการ และผู้ที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนประเภทงานใหม่ ติดต่อขอทราบรายละเอียด และซื้อเอกสารการขอจดทะเบียนผู้รับจ้างได้ที่ กองบริหารสัญญาโครงการ ห้อง 402 ชั้น 4 การประปานครหลวง อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2504 0123 ต่อ 1444 ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กำหนดการยื่นแบบฟอร์มการพิจารณาและการประกาศผลการจดทะเบียนผู้รับจ้างเป็นไปตามกำหนดเดิม ดังนี้
          งวดที่ 1  กำหนดยื่นเอกสารการขอจดทะเบียนผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม และกำหนดประกาศผลภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
          งวดที่ 2  กำหนดยื่นเอกสารการขอจดทะเบียนผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคม และกำหนดประกาศผลภายในเดือนกันยายนของทุกปี
 
 
                      ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555
                      การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125