ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. จุดประกาย “CRM” สร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร

วันที่ 24 ต.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) ได้เชิญคณะกรรมการฯ ร่วมหารือนัดแรก โดย ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ได้กล่าวว่า การทำ CRM ที่ดี ควรเริ่มจากภายในองค์กรก่อน พนักงานทุกคนต้องเปลี่ยนแนวคิดของตน ให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนองค์กร มีความภูมิใจในความเป็นองค์กร มีส่วนร่วม และเข้าใจกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับองค์กร ขณะเดียวกันต้องรักษาลูกค้าเก่า และดูแลลูกค้าใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายที่สุด กล่าวง่าย ๆ คือ "สร้างหน้ามาตรให้มีคุณภาพ หลังมาตรให้มีคุณธรรม” และในตอนท้าย นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการฯ ได้เดินทางมาสมทบ และกล่าวว่า ที่ผ่านมา กปน. ดำเนินงานด้วยดีมาตลอด แต่ต้องเสริมงานด้าน CRM เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ร่วมการพัฒนาองค์กร

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125