ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
คืบหน้าโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้

วันที่ 24 ต.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดประชุมคณะทำงานย่อยโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ โดยการดำเนินงานของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งหลังจากปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ ในระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานระยะที่ 2 ได้แก่ ปรับปรุงอาคารโรงกรองน้ำ 1 และ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากนั้น จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ และงานตกแต่งเรือนรับรองเจ้าพระยายมราช คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2556 ส่วนการดำเนินงานในระยะที่ 3 ได้แก่ งานจัดสร้างนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผน เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ อยู่ภายในพื้นที่โรงงานผลิตน้ำสามเสน 1 ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ที่ประชุมจึงพิจารณาให้มีการแยกส่วนการใช้งาน โดยให้ใช้บริเวณด้านหน้าเป็นพื้นที่พิพิธภัณฑ์ และสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ให้พนักงานทำงานอย่างเป็นสัดส่วน ด้านระบบจ่ายคลอรีนโรงงานผลิตน้ำสามเสน 1 จะย้ายไปสร้างใหม่ที่โรงกรองน้ำ 3 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากมีการรั่วของคลอรีน รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการแยกส่วนกับโรงงานฯ

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125