ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. จับมือ อบจ.สมุทรปราการ ทุ่มเงินกว่า 300 ล้าน เดินหน้าวางท่อประปาเชิงสังคม (MOU) เฟส 1

วันที่ 22 ต.ค. 2555

          การประปานครหลวงเร่งสานโครงการวางท่อประปาขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ (MOU) ระยะที่ 1 เร่งด่วนเพื่อสนองนโยบายของ มท.2 ในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ของประชาชน มีน้ำประปาที่สะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อสร้างความผาสุกให้กับชุมชน และสังคมน่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรม
          นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง) เปิดเผยว่า การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำเชิงสังคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาเร่งด่วนในเขต อบจ.สมุทรปราการระยะที่ 1 เพื่อวางท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 – 400 มิลลิเมตร จำนวน 88 เส้นทาง รวมระยะทางประมาณ 141 กิโลเมตร โดยจัดทำเป็น 10 สัญญาจ้างงาน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 346 ล้านบาท ซึ่งสัญญาแรกได้เริ่มดำเนินการไปแล้วจำนวน 3 เส้นทาง และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดจ่ายน้ำได้ทั้งโครงการภายในปีงบประมาณ 2556 นี้ สำหรับพื้นที่ที่วางท่อประปาเชิงสังคม จะอยู่ในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขาตากสิน สมุทรปราการ พระโขนง และสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ หรืออยู่ในพื้นที่ของ อบจ.สมุทรปราการ 6 อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ อบต.บางพลีน้อย แพรกษาใหม่ บ้านระกาศ ศรีษะจระเข้น้อย ศรีษะจระเข้ใหญ่ พระสมุทรเจดีย์ คลองด่าน บางปู เปร็ง บางปลา บางเสาธง บางเพรียง บางกอบัว ทรงคะนอง บางปลากด แหลมฟ้าผ่า ฯลฯ ซึ่งมีประชากรกว่า 3654 หลังคาเรือนต้องประสบกับปัญหาไม่มีน้ำประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็นชุมชนชานเมืองอยู่ไกลท่อเมน และแหล่งน้ำตามธรรมชาติด้อยคุณภาพลงตามลำดับ
         นายลือชัย กล่าวต่อไปว่า โครงการวางท่อประปาเชิงสังคมเป็นหนึ่งในโครงการที่ กปน.โดยผู้ว่าการ นายเจริญ ภัสระ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เน้นการเอื้อประโยชน์สุขให้กับประชาชนเป็นหลัก ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กปน. กับ อบจ.สมุทรปราการคนละกึ่งหนึ่ง หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหามีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานสากล เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนสนองนโยบายของ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มอบหมายให้ กปน. จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำให้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ทุกพื้นที่บริการในปีงบประมาณ 2556 อย่างเป็นรูปธรรม
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125