ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ทุ่มกว่า 400 ล้าน วางท่อเพิ่มแรงดันน้ำในถนนสายไหม

วันที่ 22 ต.ค. 2555

          นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง) เปิดเผยว่า การประปานครหลวง (กปน.) มีโครงการขยายโครงข่ายการจ่ายน้ำประปาในถนนสายไหม ช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนสุขาภิบาล 5 โดยจะก่อสร้างวางท่อประธานใหม่ขนาด 1,000 มิลลิเมตร ทดแทนท่อเดิมขนาด 600 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นท่อเก่ามีปัญหาแตกรั่วบ่อยและมีขนาดเล็ก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำประปา ในพื้นที่ถนนสายไหมและซอยแยก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มปริมาณน้ำจ่ายเพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของชุมชนในย่านถนนสายไหมที่มีหมู่บ้านจัดสรรหนาแน่นและกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายน้ำ ลดปัญหาการร้องเรียนจากการซ่อมท่อหรือหยุดการจ่ายน้ำ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ กปน. ที่เน้นเพิ่มคุณภาพการบริการน้ำประปาที่มีแรงดัน ปริมาณ และความสะอาด ตามมาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลก (WHO)
          สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปาในถนนสายไหม กปน. แบ่งดำเนินการเป็น 2 สัญญาจ้าง ก่อสร้างพร้อมกันเพื่อความรวดเร็ว ค่าก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 421,200,000.- บาท เริ่มงานก่อสร้างในเดือนกันยายน 2555 กำหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2556 รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 350 วัน ทั้งนี้ ตำแหน่งที่วางท่อใหม่จะอยู่ในผิวจราจร จำเป็นต้องใช้วิธีการก่อสร้างด้วยเทคนิคการดันท่อลอดด้วยหัวเจาะอุโมงค์ขนาดเล็ก (Microtunneling Boring Machine) ซึ่งต้องเปิดบ่อดันท่อเป็นช่วงๆ ตลอดแนววางท่อ และสามารถดำเนินการได้เฉพาะในเวลากลางคืนช่วงระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. เท่านั้น เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรในระหว่างก่อสร้าง โดยจะจัดการจราจรทางเบี่ยงให้ยานพาหนะสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งขาเข้าและออก ส่วนในช่วงเวลากลางวันจะปิดบ่อด้วยแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กให้ยานพาหนะสามารถใช้ถนนได้ตามปกติ ทั้งนี้ การประปานครหลวงต้องขออภัยหากเกิดความไม่สะดวกในระหว่างการก่อสร้าง และหากท่านมีปัญหาจากการก่อสร้างหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่ "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ได้ตลอด 24 ชม.
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125