ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้) และซอยสะแกงาม 14 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนราษฎร์บูรณะ และถนนสุขสวัสดิ์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
คณะผู้บริหาร กปน. - กรมชลประทาน ประชุมหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ำเค็มในช่วงฝนทิ้งช่วง

วันที่ 5 ก.ค. 2564

คณะผู้บริหาร กปน. - กรมชลประทาน ประชุมหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ำเค็มในช่วงฝนทิ้งช่วง 

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารกรมชลประทาน นำโดย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมคณะผู้บริหารสํานักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความเค็มของน้ำดิบในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีค่าสูงเกินเกณฑ์ควบคุมในบางช่วงเวลา ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรรมการ กปน. เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาของทั้งสองหน่วยงานด้วย 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำ รวมถึงคาดการณ์สถานการณ์ค่าความเค็มที่มีโอกาสสูงขึ้น ในช่วงวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนกักเก็บน้ำยังไม่มากนัก ประกอบกับสถานการณ์การหนุนของน้ำทะเลในบางช่วง จึงทำให้กรมชลประทานต้องร่วมดำเนินการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน้ำ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และให้มีความเหมาะสมกับการใช้น้ำของภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ ดังต่อไปนี้ 

 ● กรมชลประทาน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปรับแผนการระบายน้ำผ่านเขื่อนสิริกิติ์เพิ่ม ให้มีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา รวมถึงการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองบริเวณหน้าเขื่อนพระรามหก จากนั้น จะทำการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและพระรามหกเพิ่ม เพื่อผลักดันน้ำเค็ม ที่คาดว่าจะหนุนสูงในช่วงวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

● กรมชลประทาน ดำเนินการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง ผ่านคลองจรเข้สามพัน คลองพระยาบรรลือ เพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยผ่านประตูน้ำสิงหนาท 2 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา 

● คงมาตรการของ กปน. ในการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้น้ำได้ทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการรับมือในช่วงที่น้ำประปามีคุณภาพเกินเกณฑ์ควบคุม รวมถึงนโยบายในการเตรียมจุดจ่ายน้ำสำรองตามพื้นที่สาขาต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้น้ำบางรายได้ 

● การดำเนินการบริหารจัดการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ในช่วงที่มีสภาวะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าความเค็มในพื้นที่ 

 ในการนี้ ผู้บริหารกรมชลประทาน ได้ฝากให้ กปน. เร่งรัดและติดตามโครงการปรับปรุงเสถียรภาพระบบลำเลียงน้ำดิบของคลองประปาฝั่งตะวันออก เพื่อให้ กปน. มีศักยภาพในการเก็บกักในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน รวมถึงให้ทั้งสองหน่วยงานประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125