ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
“การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC” กุญแจแห่งความสำเร็จของการมุ่งสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ

วันที่ 1 ต.ค. 2563          นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ขอบคุณบุคลากร กปน. ที่ร่วมแรงร่วมใจให้บริการประชาชน ทำให้สามารถพิชิตรางวัลรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2563 ครบทุกสาขา โดย กปน. ได้มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อยกระดับการให้บริการ สร้างความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงง่ายจึงมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกด้านพร้อมปรับปรุงรูปแบบการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

เส้นทางสู่ "การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ของ กปน.

• ก้าวแรกสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก
          การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เกิดขึ้นจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มี "ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ประชาชนที่เดินทาง มาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยกำหนดเกณฑ์การให้บริการออกเป็น 2 เกณฑ์ คือ
          -  เกณฑ์พื้นฐาน หมายถึง เกณฑ์ทั่วไปที่จำเป็นต้องมีในระบบการบริหารงานของศูนย์ราชการ สะดวก และเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องดำเนินการได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
          -  เกณฑ์ขั้นสูง หมายถึง เกณฑ์ที่สนับสนุนให้การดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกมีมาตรฐานการบริการที่นำไปสู่การยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศต่อไป 

          กำหนดวิธีการตรวจประเมินเป็น 2 ขั้นตอน คือ การตรวจประเมินในพื้นที่ และการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งหน่วยงานที่ผ่านการประเมินจะได้รับตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก และรางวัลเพื่อการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก

          ในปี 2560 กปน.โดย นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ กปน. (บริการด้านตะวันตก) ในสมัยนั้นได้ริเริ่มให้สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา สมัครเข้าขอรับการรับรองมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวกซึ่งผลจากการตรวจประเมินพื้นที่และการพิจารณาตัดสินในครั้งนั้น สำนักงานประปาสาขาของ กปน.ผ่านการรับรองมากถึง 17 แห่ง (ยกเว้นสาขาสุวรรณภูมิเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างและย้ายสำนักงาน) มีระยะเวลารับรอง 3 ปี (ปี 2560-2562) และเข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (สีฟ้า) จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

• ก้าวที่ไม่หยุด...สู่การพัฒนา
          ในเวลาต่อมา การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ได้มีการปรับเกณฑ์ประเมินขึ้นใหม่ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมโดย เพิ่มเกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการประเมินจากอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ในเรื่องของการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการอำนวยความสะดวกในการติดต่อ และการนำเทคโนโลยีมาบริการประชาชนทำให้สามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทุกเวลา เป็นต้นและได้แบ่งระดับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกออกเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 
          - ระดับต้น / ระดับพื้นฐาน สีฟ้า  ผลคะแนนรวม 70 – 79 คะแนน 
          - ระดับปานกลาง / ระดับก้าวหน้า สีเงิน ผลคะแนนรวม 80 – 89 คะแนน 
          - ระดับสูง / ระดับเป็นเลิศ  สีทอง  ผลคะแนนรวม 90 – 100 คะแนน

          ถึงแม้ว่าการปรับเกณฑ์ประเมินใหม่จะมีความเข้มข้นที่มากขึ้นเพียงใด ก็เป็นเพียงหนึ่งบททดสอบที่เพิ่มความท้าทายของการรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญในฐานะสาขานำร่องที่สมัครขอเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกก็ประสบความสำเร็จได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในระดับก้าวหน้า (สีเงิน) โดยเข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (สีเงิน) จาก นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปรินซ์แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ

• กว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
          หลังจากนั้นในปี 2563 นายสมบูรณ์  สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) ก็ยังคงเล็งเห็นและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงได้มีนโยบายให้สำนักงานประปาสาขาอีก 17 แห่งสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกอีกครั้ง เพื่อเป็นบทพิสูจน์ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งในการยกระดับการให้บริการประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในขอบเขตของการตรวจประเมินที่มีความแตกต่างไปจากเดิมให้แก่บุคลากร เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้สามารถสอดรับกับแนวทางการประเมินดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการวางแผนงานและเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ ได้แก่
          1.  จัดประชุมชี้แจงการสมัคร และเกณฑ์การพิจารณา 
          2.  จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการเขียนคำอธิบาย การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และการค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละสาขา
          3.  แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำผ่านการประชุมสายงานบริการ พร้อมให้คำแนะนำ 

          ทั้งนี้ ในปี 2563 มีหน่วยงานของรัฐสมัครขอเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 1,461 ศูนย์ และมีเพียง 455 ศูนย์ ที่ผ่านการพิจารณาได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว หรือคิดเป็น ร้อยละ 31.14

• ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้ประกาศผลรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 อย่างเป็นทางการ โดยสำนักงานประปาสาขาทั้ง 17 แห่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกทั้งหมด ทั้งในระดับก้าวหน้า และระดับพื้นฐาน ส่งผลให้ปัจจุบันการประปานครหลวงเป็นหน่วยงาน ที่มีหน่วยให้บริการประชาชน (สำนักงานประปาสาขา) ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 100% (สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ประจำปี 2562 มีระยะเวลารับรอง 3 ปี (2562 -2564) รายละเอียด ดังนี้
          - ระดับก้าวหน้า จำนวน 7 สาขา ได้แก่ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ สมุทรปราการ แม้นศรี ประชาชื่นมีนบุรี สุวรรณภูมิ และบางบัวทอง 
          - ระดับพื้นฐาน จำนวน 11 สาขา ได้แก่ สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท พระโขนง ลาดพร้าว พญาไท ทุ่งมหาเมฆ บางเขน ตากสิน สุขสวัสดิ์ นนทบุรี บางกอกน้อย และมหาสวัสดิ์

• กุญแจแห่งความสำเร็จ มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา 
          ด้วยการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงการให้บริการในทุกด้านถือเป็นหัวใจสำคัญที่บุคลากรทุกคนคำนึงถึงอยู่เสมอจึงทำให้คำว่า "พัฒนา” ถูกปลูกฝังและถ่ายทอดจนแทรกซึมกลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความเข้าใจก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ เช่นเทคโนโลยี โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี Digital เข้ามามีบทบาทในการให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาอาทิ แอปพลิเคชัน MWA onMobile, ระบบ e-Service , บริการ e-Bill e-Tax และ e-Receipt เป็นต้น การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการอยู่เสมอ การพัฒนาช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง

          ตลอดจนการพัฒนาการประสานความร่วมมือ/การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ลูกค้าที่มาติดต่อสามารถสัมผัสได้ถึงกระบวนการบริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการให้บริการที่ดี มีความใส่ใจในทุกขั้นตอน และด้วย "DNA แห่งหัวใจบริการที่ถูกปลูกฝังอยู่ในหัวใจของบุคลากรทุกคนนี่เอง ที่จะยังคงอยู่เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้การประปานครหลวงเป็นองค์กรชั้นนำในเรื่องการให้บริการในระดับที่ดียิ่งขึ้นไป”
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125