ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. คว้า 92.21 คะแนนคุณธรรม-ความโปร่งใส การประกาศผล ITA ปี 63 โดย ป.ป.ช.

วันที่ 1 ต.ค. 2563

กปน. คว้า 92.21 คะแนนคุณธรรม-ความโปร่งใส ติดอันดับ 3 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จากการประกาศผล ITA ปี 63 โดย ป.ป.ช.

          นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมประเมินทั้งหมด 8,303 หน่วยงาน กปน. ได้รับคะแนน 92.21 เป็นอันดับที่ 3 จาก 14 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอันดับที่ 6 จาก 46 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมกลุ่มธนาคาร)
          โดยในปีนี้ กปน. ได้รับ 100 คะแนนเต็มจากตัวชี้วัด "การเปิดเผยข้อมูล” และ "การป้องกันการทุจริต” รวมทั้งได้รับคะแนน "ประสิทธิภาพการสื่อสาร” เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อการให้บริการได้อย่างชัดเจน
          ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่ กปน. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ในการบริหารจัดการองค์กร เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และพันธมิตรคู่ค้าในการทำธุรกิจร่วมกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งยกระดับให้เป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก" โดย กปน. พร้อมขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ในระดับองค์กรและระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125