ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ผู้ว่าการ กปน. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร" (มหานคร รุ่น 8)

วันที่ 25 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง GRAND HALL 1 ชั้น 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับมหานคร" แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร" (มหานคร รุ่น 8)  ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

          รายละเอียดการบรรยาย เน้นภาพรวมของการประปานครหลวง ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคสำหรับมหานคร โดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณที่สามารถรองรับการเติบโตและการพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งเอเชีย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประเด็นการจัดการปัญหาภัยแล้งภาคมหานครและการจัดการปัญหาน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

          ในการนี้ คณะผู้จัดงานได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าการ กปน. ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้และตอบข้อชักถาม แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125