ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. คว้า 2 สาขา ผลงานด้าน CG&CSR รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020

วันที่ 25 ก.ย. 2563


นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า 2 โครงการของ กปน. คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia โดยในปีนี้ กปน. ได้รับรางวัลดังกล่าว 2 สาขารางวัล ได้แก่

• สาขา Green Leadership จากโครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำ (Metropolitan Waterworks Authority's watershed forest preservation) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่
ป่าต้นน้ำของ กปน. สร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและธรรมชาติ ครอบคลุมลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ตลอดจนพัฒนาระบบประปาภายในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

และ • สาขา Corporate Governance จากโครงการทำดีด้วยหัวใจธรรมาภิบาล (Doing Good with Good Governance Heart) เป็นการยกย่องชมเชยให้แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตบริการอย่างเป็นเลิศ มุ่งเน้นการทำงาน ด้านบริการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ด้วยคุณธรรมในหัวใจ และสร้างวัฒนธรรมการทำดีให้เกิดขึ้นในองค์กร ด้านบริการที่เหนือความคาดหมายสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้น้ำ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืนต่อไป

นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ทั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่น ตั้งใจของ กปน. ในการส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จนทำให้ กปน. ได้รับรางวัลด้าน CG&CSR จาก Enterprise Asia และในเวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125