ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ปี 2562

วันที่ 5 ก.พ. 2563

          การประปานครหลวง (กปน.) คว้ารางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม มอบให้กับองค์กรต้นแบบระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ
          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้ กปน. เป็นองค์กรคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์คว้ารางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับองค์กรต้นแบบระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล
          โดยรางวัล TQC เป็นมาตรฐานที่การันตีว่า กปน. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล เป็นองค์กรให้บริการสาธารณูปโภคที่สำคัญของประเทศ ซึ่ง กปน. ได้เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร และสมัครเข้ารับการตรวจประเมินเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2559 ควบคู่ไปกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และนำมาพัฒนากระบวนการทำงานเป็นห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ คือ กระบวนการน้ำดิบ การผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย จนถึงการบริการผู้ใช้น้ำกว่า 11 ล้านคน ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมทั้งมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและบูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
          ทั้งนี้ รางวัล TQC ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ กปน. ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ขับเคลื่อนนโยบายและการปฏิบัติไปพร้อมกัน เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมควบคู่กับการสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากร และ กปน. จะไม่หยุดพัฒนาองค์กรทุกด้านตามแนวทาง TQA อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125