ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนสุขาภิบาล 5และถนนสายไหม บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. คว้าอันดับที่ 1 คะแนนคุณธรรม-ความโปร่งใส ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย จากงานประกาศผล ITA ปี 62 โดย ป.ป.ช.

วันที่ 18 ต.ค. 2562

 
นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหน่วยงานรัฐร่วมประเมินทั้งหมด 8,058 หน่วยงาน นั้น ผลปรากฏว่า กปน. ได้คะแนน 93.21 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย และอันดับที่ 11 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 54 หน่วยงาน
 
ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่ กปน. ได้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และพันธมิตรคู่ค้าในการทำธุรกิจร่วมกัน ด้วยความไว้วางใจในทุกมิติ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งยกระดับให้เป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก" โดย กปน. พร้อมขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ในระดับองค์กรและระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125