ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
มาทำความรู้จัก "คลอรีน" กันเถอะ

วันที่ 10 ต.ค. 2562
 
 


การประปานครหลวง จำเป็นต้องเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา โดยจะมีคลอรีนคงเหลือในระบบเส้นท่อตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภคตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) และเมื่อเปิดก๊อกน้ำจะสามารถบริโภคน้ำได้ทันที ถึงแม้จะมีกลิ่นของคลอรีนคงเหลืออยู่การประปานครหลวง ได้ควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระ* ในทุกขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ซึ่งค่าคลอรีนอิสระปลายทางที่บ้านพักอาศัยของประชาชนไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการฆ่าเชื้อโรคและรักษาคุณภาพน้ำ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน (หมายเหตุ *คลอรีนอิสระ (Free residual Chlorine) เพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคควรจะมีคลอรีนในรูปของ HOCl เหลืออยู่ในน้ำประปาจนถึงบ้านของผู้ใช้น้ำ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำทั้งแบคทีเรียและไวรัสโดยทั่วไป)

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125