ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนสุขาภิบาล 5และถนนสายไหม บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. รับโล่และตรารับรอง “ศูนย์ราชการสะดวก GECC” ระดับก้าวหน้า พร้อมยกระดับบริการสาธารณูปโภคไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 27 ก.ย. 2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายสุกิจ
เอกอธิคมกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เข้าร่วมรับมอบโล่ และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในระดับก้าวหน้า จำนวน 1 สาขา คือ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ณ ห้องประชุมปรินซ์แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลช

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการ กปน. เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เป็น 1 ใน 43 ศูนย์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยการชูจุดเด่นการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคไทยแลนด์ 4.0 อาทิ การขยายช่องทางการชำระค่าน้ำประปาผ่านบัตรเครดิต ตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ (Kiosk) แอปพลิเคชัน MWA onMobile ช่องทาง Online Banking ของธนาคารต่าง ๆ และระบบ e-Service เป็นต้น

โดยในปี 2562 มีการประเมินด้วยหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ในระดับก้าวหน้าต้องมีระดับคะแนนอยู่ที่ 80-90 คะแนน จากเกณฑ์ประเมิน 3 ขั้นตอน คือ เกณฑ์ที่ 1 ด้านกายภาพ เป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่หน่วยงานต้องประเมินตนเองให้ครบถ้วน อาทิ เวลาเปิดให้บริการ ระบบคิว/จุดแรกรับ เป็นต้น เกณฑ์ที่ 2 ด้านคุณภาพ โดยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกทำการประเมินตั้งแต่ก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ ระบบจุดให้บริการ ระบบสนับสนุน หรือเงื่อนไขพิเศษ อาทิ การขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรม การปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัล และการพัฒนาศูนย์ราชการสู่ความเป็นเลิศ เกณฑ์ที่ 3 ด้านผลลัพธ์ เป็นการประเมินจากอนุกรรมการตรวจประเมินโดยการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ การสร้างนวัตกรรมอำนวยความสะดวกในการติดต่อ และการนำเทคโนโลยีมาให้บริการประชาชน ซึ่ง กปน. มีความมุ่งมั่นรักษาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเป็นศูนย์บริการประชาชนที่ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจ และความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการอย่างยั่งยืน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125