ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนสุขาภิบาล 5และถนนสายไหม บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. จับมือ 18 หน่วยงาน MOU พัฒนาและบริหารจัดการคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว

วันที่ 24 ก.ย. 2562

กปน. จับมือ 18 หน่วยงาน MOU พัฒนาและบริหารจัดการคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว ร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและบริหารจัดการคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การจัดการน้ำเสีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการชลประทานปทุมธานี และหน่วยงานท้องถิ่น รวม 19 หน่วยงาน เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการระบบน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำเสียและกำจัดวัชพืชในน้ำ 3) การติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ 4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5) การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ 6) การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคลอง โดยบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ มีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี (2562-2566)
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125