ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
จัดซื้อ - จัดจ้าง >> การจดทะเบียนผู้รับจ้าง >> ข่าวงานทะเบียนผู้รับจ้าง
การขอเปลี่ยนชื่อผู้รับจ้างในทะเบียนงานก่อสร้างของกปน.

วันที่ 23 มี.ค. 2564
 
       
 
  
          
          ในกรณีที่ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ หรือ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ จำเป็นจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้กับทาง กปน. รับทราบ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อและที่อยู่ในทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กปน.
 • กรณีเปลี่ยนชื่อกิจการ เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ยังคงเดิม ให้ผู้รับจ้างนำส่งเอกสารประกอบด้วย
  • 1. งบการเงิน (ปีล่าสุด) ที่มีรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี โดยเป็นฉบับที่คัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ งบการเงินฉบับเดียวกันกับที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • 2. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน

                     โดยให้ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/กิจการร่วมค้าในเอกสารทุกหน้าพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

 • กรณีแปรสภาพกิจการ เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักเปลี่ยนแปลงจากเดิม ให้ผู้รับจ้างนำส่งเอกสารเสมือนการขอจดขึ้นทะเบียนใหม่ ตามแบบฟอร์มที่ กปน. กำหนด โดยข้อมูลในเอกสารจะต้องเป็นในนามชื่อใหม่ เพื่อให้ทางหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของผู้รับจ้างได้ โดยเอกสารประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
  • 1. งบการเงิน (ปีล่าสุด) ที่มีรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี โดยเป็นฉบับที่คัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ งบการเงินฉบับเดียวกันกับที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
  • 2. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
  • 3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิเครื่องมือเครื่องจักรกล
  • 4. ผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา
                     โดยจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ จำนวน 1 เล่ม โดยให้ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/กิจการร่วมค้าในเอกสารทุกหน้าพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม จากนั้นสำเนาเอกสารจากต้นฉบับ จำนวน 3 เล่ม พร้อมให้ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/กิจการร่วมค้า เพื่อรับรองสำเนา 3 หน้าแรกของสำเนาทั้ง 3 เล่มรวมนำส่งทั้งหมด 4 เล่ม คิดเป็นต้นฉบับ 1 เล่ม และ สำเนาจำนวน 3 เล่ม
 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร pdf ได้ที่นี่ >> กดดาวน์โหลด
 
 • กรณีเปลี่ยนที่อยู่กิจการ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือนำส่งแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ กปน. ทราบ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

                    นำส่งเอกสารพร้อมหนังสือนำเรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ส่งที่ฝ่ายบริหารโครงการ กองบริหารสัญญาโครงการ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ห้อง 402

.........................................................................................................................................................
สอบถามเพิ่มเติม
ส่วนสนับสนุนโครงการ กองบริหารสัญญาโครงการ
โทร. 0-2504-0123 ต่อ 1444
โทรสาร 0-2500-2755
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125