ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ย่านกรุงเทพฯ ชั้นใน วันที่ 23 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหงบางพื้นที่ วันที่ 20 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 18 มกราคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
จัดซื้อ - จัดจ้าง >> การจดทะเบียนผู้รับจ้าง >> ข่าวงานทะเบียนผู้รับจ้าง
การขอเปลี่ยนชื่อผู้รับจ้างในทะเบียนงานก่อสร้างของกปน.

วันที่ 3 ส.ค. 2563
 
         
          
          ในกรณีที่ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ จำเป็นจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อให้กับทาง กปน. รับทราบ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อในทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กปน. โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/กิจการร่วมค้า จัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งฝ่ายบริหารโครงการ เสมือนการขอจดขึ้นทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลในเอกสารจะต้องเป็นในนามชื่อใหม่ เพื่อให้ทางหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของผู้รับจ้างได้ โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยหลักฐาน 4 ด้านดังนี้ 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบไปด้วยหนังสือรับรองบริษัท งบการเงินปีล่าสุดที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจ และรายงานผู้สอบบัญชีอนุญาต ในกรณีที่หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลล่าสุด มีทุนจดทะเบียนของผู้ถือหุ้นไม่ตรงกับงบการเงิน(ปีล่าสุด) ที่นำส่ง ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองฯ ฉบับที่มีทุนจดทะเบียนตรงกับงบการเงินที่นำส่ง มาด้วยอีก 1 ชุด
  - ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
  - หลักฐานแสดงกรรมสิทธิเครื่องมือเครื่องจักรกล
  - ผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา            
 2. จัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ จำนวน 1 เล่ม โดยให้ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/กิจการร่วมค้าในเอกสารทุกหน้า 
 3. สำเนาเอกสารจากต้นฉบับตามข้อ 2 จำนวน 3 เล่ม พร้อมให้ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/กิจการร่วมค้า เพื่อรับรองสำเนา 3 หน้าแรกของสำเนาทั้ง 3 เล่ม
 4. เอกสารต้นฉบับ 1 เล่ม และ สำเนา 3 เล่ม ต้องอยู่ในรูปเล่มครบถ้วน 
 5. นำส่งเอกสารพร้อมหนังสือนำเรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ส่งที่ฝ่ายบริหารโครงการ กองบริหารสัญญาโครงการ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ห้อง 402
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร pdf ได้ที่นี่ >> กดดาวน์โหลด หรือไฟล์ Word, Excel ส่วนที่ 1 / ส่วนที่ 2 / ส่วนที่ 3 / ส่วนที่ 4)
.........................................................................................................................................................
สอบถามเพิ่มเติม
ส่วนสนับสนุนโครงการ กองบริหารสัญญาโครงการ
โทร. 0-2504-0123 ต่อ 1444
โทรสาร 0-2500-2755
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125