ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ย่านกรุงเทพฯ ชั้นใน วันที่ 23 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหงบางพื้นที่ วันที่ 20 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 18 มกราคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
จัดซื้อ - จัดจ้าง >> การจดทะเบียนผู้รับจ้าง >> ข่าวงานทะเบียนผู้รับจ้าง
การเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง กปน.

วันที่ 3 ส.ค. 2563
 
 
 
  1. ซื้อเอกสารการขอจดทะเบียนผู้รับจ้างและยื่นขอจดทะเบียน ได้ที่ กองบริหารสัญญาโครงการ ชั้น 4 ห้อง 402 การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ในวันทำการ เวลา 08.30 - 14.30 น.
  2. จัดเตรียมข้อมูล กรอกลงในแบบฟอร์มที่อยู่ในเอกสารตามข้อ 1 พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบและให้ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างฯ/กิจการร่วมค้า ในเอกสารทุกหน้า เพื่อเป็นต้นฉบับ
  3. สำเนาเอกสารจากต้นฉบับ จำนวน 3 เล่ม พร้อมให้ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างฯ/กิจการร่วมค้า เพื่อรับรองสำเนา 3 หน้าแรกของสำเนาทั้ง 3 เล่ม
  4. เอกสารต้องอยู่ในรูปเล่มครบถ้วน ประกอบด้วย ต้นฉบับ 1 เล่ม และ สำเนา 3 เล่ม
  5. นำส่งเอกสารที่ฝ่ายบริหารโครงการ กองบริหารสัญญาโครงการ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 ห้อง 402 นำส่งได้ทุกวันทำการ ภายในเวลา 08.30 - 16.00 น.
  6. รอการประกาศผล โดยการประปานครหลวงกำหนดการพิจารณาเป็น 2 งวด คือ  1) ยื่นไม่เกิน 31 มกราคม  ประกาศผลเดือนมีนาคมของทุกปี และ 2) ยื่นไม่เกิน 31 กรกฎาคม ประกาศผลเดือนกันยายนของทุกปี
  7. ติดตามผลการขึ้นทะเบียนได้ผ่านทาง www.mwa.co.th ในหัวข้อ "ทะเบียนผู้รับจ้าง" และทางกปน.จะนำส่งหนังสือแจ้งผลการขอขึ้นทะเบียนของบริษัทของท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ 
 
 
หมายเหตุ 
 
 
 
- การกรอกเอกสาร ตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสารต่างๆ ที่แนบ จะต้องไม่หมดอายุ ก่อนวันที่ส่งเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 
 
 
- หนังสือรับรองบริษัทที่นำส่ง จะต้องไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ส่งเอกสาร
 
 
 
- แนะนำให้ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนด กรณีมีเอกสารไม่ครบถ้วนจะได้แก้ไขอย่างทันท่วงที
 
 
 
 
 
         ** หลักเกณฑ์การจดทะเบียน    อ่านเพิ่มเติม..
         ** หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน   อ่านเพิ่มเติม..
         ** ดาวน์โหลดเอกสารจดทะเบียน ไฟล์ Word, Excel  ส่วนที่ 1 / ส่วนที่ 2 / ส่วนที่ 3 / ส่วนที่ 4
                                                          ไฟล์ PDF ดาวน์โหลด
 
                                                                                         
 
.........................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม
ส่วนสนับสนุนโครงการ กองบริหารสัญญาโครงการ
โทร. 0-2504-0123 ต่อ 1444
โทรสาร 0-2500-2755
 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125