ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน. สนับสนุนเงิน 10,000 บาท ช่วยยุววิศวกรบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

วันที่ 5 ม.ค. 2553

กปน.สนับสนุนเงิน 10,000 บาท แก่คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งจัดโครงการ "เครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 3 (Engineering University Network : EUN III)” โดยร่วมกับรายการ "หลังคาเดียวกัน” ออกอากาศทาง สทร. FM 106 MHz วิทยุครอบครัวข่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน โดย สร้างสนามวอลเลย์บอล ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ฯลฯ ให้ แก่โรงเรียนวัดโคกลำดวน ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ คณะกรรมการยุววิศวกร ได้มีหนังสือขอบคุณการประปานครหลวงที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวจนประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี สำหรับกิจกรรมนี้นับว่าเป็น CSR ของ กปน.อีกกิจกรรมหนึ่ง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125