ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
ประปาชวนรู้
การประปานครหลวง & โครงการ “1 สาขา 1 โรงเรียน”

วันที่ 15 มี.ค. 2554

          เพราะน้ำคือชีวิต ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่แม้จะต้องสร้างรายได้จากค่าน้ำประปา แต่ก็ไม่ต้องการรายได้ที่เกิดจากน้ำสูญเสีย รั่วไหล หรือการใช้ที่ไม่เกิดประโยชน์ กปน. มีความตระหนักถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้ำ ที่ควรใช้อย่างรู้คุณค่า ปรารถนาให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเฉพาะในโรงเรียนที่ควรประหยัดเงินค่าน้ำประปา เพื่อนำไปใช้ในเรื่องการศึกษาของเด็กๆ จะคุ้มค่ากว่า จึงต้องการปลูกจิตสำนึกให้น้องๆ เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต รักและหวงแหนทรัพยากรน้ำ มีพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จึงเป็นที่มาของโครงการ "1 สาขา 1 โรงเรียน” ของสำนักงานประปาสาขาทั้ง 15 แห่ง ของ กปน.
          เริ่มจาก กปน. ได้คัดเลือกโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริการของทั้ง 15 สาขา รวม 15 โรงเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีโจทย์ในการแข่งขันว่าจะต้องลดค่าน้ำประปาลงให้ได้ ซึ่งแต่ละสาขาได้เข้าไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยผ่านการใช้สื่อผสม เช่น หุ่นมือ การเล่านิทาน การเล่นเกมส์ การฝึกให้เด็กๆ เป็นสายลับจับน้ำรั่ว เพื่อหาท่อแตก-ท่อรั่ว การนำน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะมาใช้ในการลดน้ำต้นไม้ สอนการอ่านมาตรวัดน้ำและจดบันทึกปริมาณน้ำที่ใช้ในแต่ละวันเพื่อสังเกตพฤติกรรมการใช้น้ำ รวมทั้งพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน/ มหาสวัสดิ์ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ทั้งในหนังสือหรือห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีการตั้งหน่วยพิทักษ์รักษ์น้ำถาวรประจำโรงเรียน คอยสอดส่องดูแล ปิดก๊อกน้ำหลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อเป็นการต่อยอด ภายหลังจากที่กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งทุกกิจกรรมเด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติจริง เป็นผลให้สามารถขยายผลจากโรงเรียนไปสู่บ้าน จากบ้านไปสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง
          สำหรับสาขาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ สำนักงานประปาสาขาบางเขน ที่สามารถลดค่าน้ำให้กับโรงเรียนได้สูงสุดและมีความคิดสร้างสรรค์ในการลดการใช้น้ำ โดยใช้ชื่อโครงการว่า "รักษ์น้ำ 3 ล” (ลด เลิก ล้อม) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คือ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม มีแนวคิดในการทำกิจกรรม คือ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน สำหรับคำว่า "ลด” คือ การลดน้ำสูญเสียภายในโรงเรียน โดยสำนักงานสาขาบางเขนได้เข้าไปสอนให้เด็กๆ รู้จักวิธีตรวจสอบหาจุดรั่วไหลของท่อและอุปกรณ์ประปาต่างๆ ทำให้สามารถลดน้ำสูญเสียได้อย่างยั่งยืน "เลิก” หมายถึง เลิกพฤติกรรมการใช้น้ำแบบฟุ่มเฟือย ส่วน "ล้อม” หมายถึง ล้อมรั้วป้องกันตลอดเวลา เพื่อมิให้พฤติกรรมการใช้น้ำแบบไม่ถูกต้องกลับมาอีก J รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ในชื่อโครงการ "เยาวชน รุ่นใหม่...ร่วมใจรักษ์น้ำ” กับโรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) โดยมีแนวคิดให้เยาวชนรู้จักการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อประปาอย่างง่ายๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาของโรงเรียน ให้ความรู้เรื่องวิธีประหยัดน้ำ เป็นต้น และท้ายสุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของสำนักงานประปาสาขาตากสิน ในโครงการ "จักรยานประหยัดพลังงาน” กับโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ โดยสาขาตากสินได้นำจักรยานเก่ามาดัดแปลงเป็นจักรยานสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำฝนและบ่อพักน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้รดน้ำต้นไม้แทนการใช้น้ำประปา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กรู้คุณค่าของน้ำว่าการจะได้น้ำมาต้องเหนื่อยยากลงทุนลงแรงแล้ว ที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าน้ำประปา ค่าไฟ ให้กับโรงเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย
          ทั้งนี้ น้องๆ จากทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ได้รับความรู้ ได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนาน สามารถนำไปบอกต่อกับครอบครัวและคนรอบข้างได้ และอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปอีกในอนาคต
          และนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ กปน. มุ่งสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และยังจะสานต่อโครงการดีๆ เช่นนี้ตลอดไป เพื่อให้อนาคตลูกหลานของเรามีน้ำใช้ โดยไม่เกิดการขาดแคลน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125