ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
เริ่มแล้ว! สร้างผู้บริหารยุคใหม่ หมุนเวียนตำแหน่งภายในและข้ามสายงาน

วันที่ 5 ม.ค. 2553
 
เตรียมนำร่อง คัดเลือก ระดับส่วนและเทียบเท่า 40 คน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารต้นแบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ พร้อมโครงการหมุนเวียนตำแหน่งภายในและข้ามสายงาน สำหรับระดับหัวหน้าส่วนและผู้อำนวยการกองที่อยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี เพื่อเรียนรู้งานและสร้างระบบการถ่ายทอดความรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
 
นายวิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ ที่ปรึกษา กปน.ระดับ 9 ในฐานะหัวหน้าแผนงานที่ 1 : ภาวะผู้นำและการนำการเปลี่ยนแปลง ในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม เปิดเผยว่าขณะนี้ กปน.ได้เตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการ ตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างให้พนักงานได้มีพฤติกรรมร่วมที่จะสนับสนุนและผลักดันให้ กปน.ได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้คือ
  1. โครงการพัฒนาผู้บริหาร กปน.ยุคใหม่ เพื่อสร้างและพัฒนาให้ผู้บริหารระดับต้น (ระดับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่า) ซึ่งเป็นหัวหน้างานที่มีความใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุด ได้เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนและสร้างพฤติกรรมร่วมของบุคลากรในสังกัด ซึ่งในปีนี้ ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการจะคัดเลือกพนักงานระดับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่าของแต่ละสายงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รวม 40 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2553 สำหรับแนวทางการพัฒนาจะเน้นการปฏิบัติ (Learning Action) เพื่อเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสมรรถนะเชิงบริหารและภาวะผู้นำ อาทิ การเจรจาสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ การวางแผนและการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ เป็นพนักงานระดับหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรหลัก "การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น” มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ PBM/CBM เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กปน.กำหนด (ระดับคะแนน 3.5 ขึ้นไป) มีความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีวิสัยทัศน์ มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานได้และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานยุทธศาสตร์ (Successors) ในปีเดียวกัน
  2. โครงการปรับปรุงระบบการหมุนเวียนตำแหน่งภายในและข้ามสายงาน เพื่อพัฒนาพนักงานและผู้บริหารให้มีมุมมองและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในเชิงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ กปน.ในอนาคต โดยจะมีการโยกย้ายพนักงานระดับหัวหน้าส่วนและผู้อำนวยการกองที่ดำรงตำแหน่งในสังกัดเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งงานที่จะโยกย้ายไปดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ให้ผู้อำนวยการฝ่าย เป็นผู้กำหนดให้มีการหมุนเวียนงานของพนักงานระดับ 3 – 5 ในสังกัด เพื่อเรียนรู้งานและสร้างระบบการถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125