ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  แบบสัญญาการใช้น้ำประปา
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ GECC (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานบริการ)
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์


 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 พ.ย. 2562

ที่ตัวแทนชำระเงิน (เฉพาะใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้และไม่มีค่าน้ำค้างชำระเดือนก่อน)
 
 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส **
 

ธนาคารไทยพาณิชย์

Pay at Post (ไปรษณีย์ไทย)
 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

 
m Pay STATION (AIS)

ธนาคารกสิกรไทย

True shop

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การไฟฟ้านครหลวง

ธนาคารทหารไทย

เทสโก้ บิล เพย์เมนท์ **
 

ธนาคารออมสิน

บิ๊กซี **
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 
CenPAY **
 

ธนาคารกรุงเทพ

 
 

** สามารถชำระเกินกำหนดได้ และอาจมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

 
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125