ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  แบบสัญญาการใช้น้ำประปา
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ GECC (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานบริการ)
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่ 7 มี.ค. 2561
 
 
ท่านสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก หรือที่สำนักงานสาขาประปา โดยสำนักงานประปาสาขาจะดำเนินการนำส่งเอกสารให้กับธนาคาร ซึ่งจะทำการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติการหักบัญชี เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วการประปานครหลวงจะแจ้งให้ทราบว่าจะเริ่มหักบัญชีตั้งแต่เดือนใด และการประปานครหลวงจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้ท่านทราบล่วงหน้าทุกเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ที่หักบัญชีแล้วของทุกเดือน
 
 
รายชื่อธนาคารที่รับชำระค่าน้ำ
 

 

      ธนาคารกรุงเทพ
 
         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 

 

       ธนาคารกรุงไทย
 
         ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

 

       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
         ธนาคารธนชาต
 

 

       ธนาคารกสิกรไทย
 
         ธนาคารอิสลาม
 

 

     ธนาคารทหารไทยธนชาต
 
         ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
 
        ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 
          ธนาคารทิสโก้
 

 

       ธนาคารไทยพาณิชย์
 
          ธนาคารไทยเครดิต
 
          ธนาคารยูโอบี
 
         ธนาคารซิตี้แบงก์
 

 

      ธนาคารออมสิน

          ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้

 

 
 
 
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125