ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สายงานบริการอบรมเทคโนโลยี GPS เพื่อใช้ในงานติดตั้งประปาใหม่

วันที่ 5 ม.ค. 2553

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ ห้อง Magic 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี ฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ระบบสื่อสาร GPS ในงานติดตั้งประปาใหม่” โดย นายสมเกียรติ อมตะธงไชย รองผู้ว่าการ(บริการ) เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พนักงาน กปน. ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งประปาใหม่ทั้ง 15 สาขา จำนวน 180 คน ให้มีความรู้ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ GPS (Global Positioning System) มาใช้บันทึกข้อมูลภาพและพิกัดการติดตั้งมาตรวัดน้ำในงานติดตั้งประปาใหม่ และสามารถแก้ไขปัญหาในภาคสนามได้ทันที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนากระบวนงานในการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในปี 2553 นี้
 
การสัมมนาครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบ GPS เบื้องต้น มือถืออัจฉริยะ (Smart Phone) เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือ การส่งงานผ่านมือถือ การใช้ E-mail การส่งภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Internet ( Socail network) พร้อมทั้งการสาธิตการใช้เครื่องมือดังกล่าวและทดลองระบบ เมื่อออกปฏิบัติงานภาคสนาม
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125