ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ประกาศเจตนารมณ์โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต ต่อเนื่องปีที่ 3

วันที่ 22 ธ.ค. 2560

          กปน. ชูธรรมาภิบาลในองค์กร ประกาศเจตนารมณ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต ต่อเนื่องปี 3 สนองวาระแห่งชาติและยุทธศาสตร์ กปน. เน้นการบริการที่ดีแก่ประชาชน

          นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. ได้จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ "กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนงานของ กปน. ให้ยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างความเป็นธรรมในการให้บริการประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ของรัฐบาล รวมถึงสอดรับกับยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ กปน. ยกระดับสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างสมดุล

          นายวัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับเป็นการสานต่อเจตนารมณ์หลักธรรมาภิบาลในองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร นำไปสู่องค์กร Zero Corruption อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน และช่วยกันสอดส่องดูแล ทักท้วง ตลอดจนแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตอบสนองนโยบายวาระแห่งชาติในการต่อต้านทุจริต พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและการส่งมอบบริการที่ดีแก่ประชาชน

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125