ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ร่วมลงนาม MOU - Co Brand : แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา “องค์กรคุณธรรม” 16 หน่วยงาน

วันที่ 14 ธ.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนสื่อมวลชน รวม 16 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมไปสู่การเป็น "องค์กรคุณธรรม” (MOU - Co Brand : แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา "องค์กรคุณธรรม”) ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม กับ ภาคีเครือข่าย 15 องค์กร ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรมในองค์กร ภายใต้หลักคุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กร ภายใต้กรอบแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

          พร้อมกันนี้ ภายในงาน ได้มีการเปิดตัว Viral Video สัญญาแด่พ่อของแผ่นดิน "ขอตอบด้วยการกระทำ" เพื่อสร้างความตระหนักในการตั้งปณิธานทำความดีที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125