ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
“น้ำประปามีค่า” สร้างสุขอนามัยที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

วันที่ 1 ธ.ค. 2560

          องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันส้วมโลก" เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาล ซึ่งในปีนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานรณรงค์วันส้วมโลก "เส้นทางส้วม...ครบวงจร” Where does our poo go? และพิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ การประปานครหลวง (กปน.) รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนส้วมและน้ำประปาสะอาด เพื่อให้บริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ และงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดย นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 เป็นผู้แทน กปน. รับมอบประกาศฯ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา กปน. ได้ให้การสนับสนุนน้ำประปาในพื้นที่โดยรอบสนามหลวง รวมถึงน้ำประปาสำหรับใช้ในรถสุขาและสุขาสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีฯ

          นอกจาก กปน. จะร่วมรับมอบประกาศฯ แล้ว ยังร่วมจัดนิทรรศการ "สุขาไม่สุขี..ถ้าไม่มีน้ำประปา" โดยนำเสนอแอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา ซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคดิจิทัล ทำให้ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก กปน. พร้อมบริการจ่ายค่าน้ำผ่านบัตรเครดิต นอกจากนี้ ในนิทรรศการยังนำเสนอกระบวนการผลิตน้ำประปา แผนน้ำประปาปลอดภัย และนักวิทย์ชุดขาว เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพสำหรับการอุปโภคบริโภคด้วย

          นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า "น้ำเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าอย่างมหาศาลทั้งต่อโลก ประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น เพราะฉะนั้น เราต้องใช้อย่างประหยัด โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม กิน ใช้ เพื่อลดปริมาณน้ำลง ส่วนน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว เราสามารถนำมารีไซเคิลหรือบำบัดก่อนนำกลับมาใช้อีกครั้ง สำหรับน้ำประปา โดยเฉพาะน้ำประปาของ กปน. เราการันตีอยู่แล้วว่าเป็นน้ำประปาที่ดื่มได้ และคนจำนวนไม่น้อยก็เชื่อมั่นในคุณภาพของน้ำประปา ส่วนน้ำประปาในพื้นที่อื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข เรามีการกำหนดมาตรฐานและประเมินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าผ่านเกณฑ์ ก็จะมีป้ายรับรองว่าเป็นน้ำประปาที่ดื่มได้จริง"

          นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ซึ่งได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 ประเภทอาชีวศึกษา กล่าวว่า "จากพฤติกรรมการใช้น้ำของคนไทยทุกวันนี้ เราต้องแก้ไขเรื่องทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกให้รู้จักประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยต้องประชาสัมพันธ์ในเชิงลึกให้รู้ว่า น้ำที่สูญเสียไปอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนได้ในอนาคต โดยทางวิทยาลัยฯ ก็มีแนวทางประหยัดน้ำ ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น นำน้ำที่ใช้แล้วมาบำบัดแล้วนำไปรดน้ำต้นไม้ ขุดบ่อพักน้ำสำหรับเลี้ยงปลาและเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง เป็นต้น"

          นายไชยยนต์ อรุณสุริยศักดิ์ ผู้จัดการภาคกลางคืน โรงแรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงฯ กล่าวว่า "คนไทยในปัจจุบันใช้น้ำค่อนข้างฟุ่มเฟือย ควรมีการรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ พร้อมแนะนำวิธีการประหยัด เช่น นำน้ำจากการซักผ้าล้างจานไปทำความสะอาดพื้นต่อ นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ ดูแลก๊อกและท่อน้ำให้อยู่ในสภาพดี ป้องกันการรั่วซึม โดยทางโรงแรมของเราก็มีการปรับวาล์วน้ำไม่ให้แรงเกินไป เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และบำรุงรักษาระบบประปาโดยตลอด"

          นางสาวสุนิสา รักษาศรีมีสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมาเยี่ยมชมงาน กล่าวว่า "ตัวเองอาศัยอยู่ทางภาคใต้ ซึ่งน้ำประปาในพื้นที่ยังไม่ค่อยสะอาด น้ำเป็นสีเหลืองส้ม ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้ ส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากบ่อบาดาล หรือซื้อตามร้านค้ามากกว่า อย่างไรก็ดี แม้น้ำสะอาดจะมีอยู่อย่างจำกัด แต่ก็เห็นว่าคนไทยยังใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือย เปิดน้ำทิ้งไว้เวลาล้างหน้าแปรงฟัน จะเห็นความสำคัญก็ตอนที่น้ำไม่ไหลเท่านั้น ดังนั้น เราต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ กดชักโครกเพียงครั้งเดียว ลดการใช้น้ำให้มากที่สุด"

          น้ำทุกหยดมีค่าโดยเฉพาะน้ำสะอาด เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสุขอนามัยที่ดี รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ กปน. จึงมุ่งมั่นผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค ตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เราทุกคนได้มีน้ำประปาใช้ทั้งในวันนี้และอนาคตข้างหน้าอย่างยั่งยืน

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125