นโยบาย
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของ การประปานครหลวง

วันที่ 24 ส.ค. 2560
 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของ การประปานครหลวง
Website Privacy Policy of Metropolitan Waterworks Authority
----------------
การประปานครหลวง ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของการประปานครหลวง
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ในกรณีที่ท่านลงทะเบียน (Register) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง การประปานครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนผู้ใช้น้ำ เป็นต้น
  2. การประปานครหลวง ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ การประปานครหลวงไม่สามารถรับรอง การดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. การประปานครหลวง จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ-สกุล และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของการประปานครหลวง เท่านั้น
  2. การประปานครหลวง ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่การประปานครหลวง ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่การประปานครหลวงได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของการประปานครหลวง เป็นต้น การประปานครหลวงจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมของการประปานครหลวง
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1. การประปานครหลวง อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น การประปานครหลวง จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการ จากเว็บไซต์ของการประปานครหลวง
  2. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ข้อติชมใด ๆ หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ การประปานครหลวงยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของการประปานครหลวง
การประปานครหลวง
ที่อยู่ 400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 504 0123
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125