ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
ลูกหม้อ กปน นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการ คนที่ 16

วันที่ 11 เม.ย. 2560
 
          ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายปริญญา ยมะสมิต ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง แทน นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ที่เกษียณอายุ นับเป็นผู้ว่าการลำดับที่ 16 และเป็นลำดับที่ 7 ที่มาจากการคัดสรร ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543)
          นายปริญญา เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2503 ปัจจุบันอายุ 56 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ นอกจากนี้ยังได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ NON-REVENUE WATER MANAGEMENT (LEAKAGE CONTROL) JICA ประเทศญี่ปุ่น นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 9 (บนส.9) ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 4) LEADERSHIP SUCCESSION PROGRAM (LSP) รุ่นที่ 6 เริ่มงานกับ กปน. ตั้งแต่ปี 2528 การทำงานก้าวหน้าเป็นลำดับ จนเมื่อปี 2557 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) และขึ้นเป็นรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ในปี 2559 ก่อนขึ้นแท่นเป็นผู้ว่าฯ กปน. คนใหม่ ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านงานประปาอย่างแท้จริง

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125