ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ร่วมพิธีเนื่องในวันระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ปี 2560

วันที่ 1 เม.ย. 2560

        เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายปริญญา ยมะสมิต รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2560 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพระองค์ได้ทรงวางรากฐานให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน นับเป็นเวลากว่า 125 ปี พร้อมร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระภิกษุสงฆ์ ในการนี้ นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 เข้าร่วมพิธีในนามสมาคมแม่บ้านมหาดไทยด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125