ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
กปน. จัดเสวนา "เรื่องความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำเหนือพื้นที่กรุงเทพมหานคร" ที่สำนักงานใหญ่ 9.00 น

วันที่ 22 ธ.ค. 2552
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง จะเป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง "ภาวะความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำเหนือพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้ำ ในการนี้ มีประชาชนกว่า 100 คน จาก 10 จังหวัดเหนือกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเครือข่ายรักษ์น้ำ กปน. ร่วมรับฟัง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนเหนือแหล่งรับน้ำดิบ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
 
กำหนดการเสวนา
เรื่อง "ภาวะความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำเหนือพื้นที่กรุงเทพมหานคร”
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ
------------------------------
 
เวลา 8.30 น.- 9.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
 
เวลา 9.00 น.-10.30 น.
- ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวเปิดงาน
- นำเสนอ Presentation แนะนำความเป็นมาของเครือข่ายรักษ์น้ำ
- การเสวนาเรื่อง สภาพความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำเหนือพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน โดยมีผู้ร่วมการเสวนา คือ ผศ.อรพินท์ พิเนตรพงษ์, คุณชัยนรินทร์ พันธุ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 , คุณจงกลนี อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง และ คุณกมล สุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวงเป็นผู้ดำเนินการเสวนา
 
เวลา 10.30 น.-10.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
 
เวลา 10.45 น.-12.00 น.
- นำเสนอ วีดีทัศน์องค์กรเกื้อแผ่นดิน
- สนทนากับ คุณพรรณี รัศมี โดย คุณอุมาพร วัชราทิพย์ นักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ดำเนินการสนทนา
 
เวลา 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (ก๋วยเตี๋ยว)
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125