ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
15-22 ธ.ค. กปน. จัดกิจกรรม “สอนน้องรักษ์น้ำ”สร้างนักอนุรักษ์น้อย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 ธ.ค. 2552
 
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าของน้ำ กปน. นำเด็กนักเรียนต้นน้ำเจ้าพระยา กว่า 600 คน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา เรียนรู้วิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ
 
 
นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 15 – 22 ธันวาคม 2552 กปน. จัด "กิจกรรมสอนน้องรักษ์น้ำ” ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์น้ำ เพื่อแสวงหาแนวร่วมรักษ์น้ำ มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้เห็นคุณค่าของน้ำ โดยการนำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี กว่า 600 คน ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งน้ำดิบของ กปน. มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนในช่วงเช้า และชมสถานีสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานีในช่วงบ่าย พร้อมเรียนรู้วิธีการใช้น้ำอย่างถูกต้อง และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาแหล่งน้ำ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์แหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีต่อไปอย่างยั่งยืน
นายเจริญ กล่าวต่อไปว่า กปน. ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำ รวมทั้งสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่ให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน สำหรับในปีงบประมาณ 2553 นี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง” โรงเรียนสามโคก โรงเรียนคลองบ้านพร้าว โรงเรียนวัดมะขาม และโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ซึ่งหวังว่าหลังจากที่กลุ่มนักเรียนได้มาดูงานในครั้งนี้ จะขยายผลไปยังผู้ปกครอง และผู้ใกล้เคียงได้รับทราบและเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำ
 
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125