ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
คู่มือสำหรับประชาชนของ กปน.

วันที่ 17 ส.ค. 2559
 
ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องดำเนินการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน โดย กปน. ได้รวบรวมคู่มือสำหรับประชาชนทีี่เกี่ยวข้องกับ กปน. ทั้ง 55 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
  • การรับรองระบบประปาเอกชน
 
 
  • การยื่นจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
 
  • การออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • การรับทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานอ้างอิง
 
 
 
 
 
 
  • การขออนุญาตติดตั้งประปา และดำเนินการเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำ
 
ข้อ 33 คู่มือการขอฝากมาตรวัดน้ำ (กรณีระยะเวลาตั้งแต่ยื่นคำ
ขอจนถึงถอดมาตร 4 วันทำการ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • การขออนุญาตดำเนินการที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ กปน.
 
 
 
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125