ค้นหา
Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง

 

รายนามคณะกรรมการการประปานครหลวงชุดปัจจุบัน

 

ประธานกรรมการการประปานครหลวง

 
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

อธิบดีกรมที่ดิน


กรรมการการประปานครหลวง

 
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
 
นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 
นายชัยชนะ มิตรพันธ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 
นายทองเปลว กองจันทร์

อธิบดีกรมชลประทาน
 
รศ.ชนินทร์ ทินนโชติ

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
นายจำเริญ โพธิยอด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 
พล.อ. สิงห์ทอง หมีทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
 
นายวรายุทธ เย็นบำรุง

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
 
นายชัยทัต แซ่ตั้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด
 
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 
นายประสิทธิ์ สืบชนะ

อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง
 
นายไตรรงค์ ขนอม

อดีตรองผู้ว่าการการประปานครหลวง
 
นายกฤษดา กวีญาณ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
 
นายปริญญา ยมะสมิต

ผู้ว่าการการประปานครหลวง


รวม 15 คน
 

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125