ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติ A1-HRD ครั้งที่ 7

วันที่ 31 ต.ค. 2557

          เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดประชุมคณะทำงานย่อยโครงการบรรยายวิชาการเกี่ยวกับกิจการประปาระดับนานาชาติ เพื่อหารือเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประชุมนานาชาติ Asian Waterworks Utilities Network of Human Resource Development (A1-HRD) ครั้งที่ 7 โดยมี นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้เชียวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 เป็นประธานคณะทำงาน
          การประชุม A1-HRD ครั้งที่ 7 นี้ กปน.ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งสมาชิกเครือข่ายจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพกันไป โดยในปีนี้มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2557 ณ กปน. วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานประปาระหว่างองค์กรด้านน้ำในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียร่วมกัน อีกทั้งยังเพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี การประปาไทย สำหรับหัวข้อการประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1) Activities to enhance trust of tap water 2) Technical Excellence Examples
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125