ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  แบบสัญญาการใช้น้ำประปา
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ GECC (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานบริการ)
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการหลัก >> ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
การขอยกเลิกการใช้น้ำ


 

ขอยกเลิกการใช้น้ำ + ขอถอนเงินประกัน

 
เอกสารขอยกเลิกมิเตอร์น้ำ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) + สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. เอกสารผู้ครอบครองสิทธิ์
3. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
4. ใบมอบอำนาจ (ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.)
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
ถอนเงินประกันการใช้น้ำ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ชื่อที่แจ้งในใบเสร็จเงินประกัน) + สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบเสร็จเงินประกันตัวจริง
3. ถ้าใบเสร็จหาย นำบิลค่าน้ำไปแจ้งความ
4. ถ้าเจ้าของเดิมเป็นในนามบริษัทต้องประทับตราบริษัทที่เอกสารทุกใบ
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125