ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ Gecc
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการหลัก >> ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ


 


ขอปรับเปลี่ยนขนาดมาตร กรณี เพิ่มขนาดมาตร
 

 
 

ขอปรับเปลี่ยนขนาดมาตร กรณี ลดขนาดมาตร
 

 

เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) + สำเนาบัตรประชาชน
2. เอกสารผู้ครอบครองสิทธิ์
3. ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา หรือใบเสร็จรับเงิน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125