ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  แบบสัญญาการใช้น้ำประปา
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ GECC (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานบริการ)
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการหลัก >> ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ


 
วิธีปฏิบัติ
 • ผู้ใช้น้ำที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้น้ำ
  • คำนำหน้า
  • ชื่อ นามสกุล
  • ที่ใช้น้ำ
  • ที่อยู่สำหรับการติดต่อ หรือการแจ้งหนี้
 • เอกสารประกอบที่ต้องนำไปเมื่อท่านไปยื่นคำร้อง ตัวอย่างแบบฟอร์มใบคำร้อง
  • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอใช้น้ำ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ถ้าเป็น นิติบุคคล หจก. หรือบริษัท ฯลฯ
   ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • หากท่าน ไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง
   ให้นำหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไปด้วย
  • เอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น
   • กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น คำนำหน้า, ชื่อ นามสกุล
    ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่ทางราชการออกให้ไปด้วย
 • การนำส่งคำขอและหลักฐาน
  ติดต่อด้วยตนเองที่ ส่วนบริการการใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขาของการประปานครหลวง
  ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรติดต่อ 1125 หรือ
  สำนักงานประปาสาขา
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125