ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  แบบสัญญาการใช้น้ำประปา
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ GECC (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานบริการ)
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการหลัก >> ผู้ใช้น้ำควรรู้
มาตรวัดน้ำ


 
การให้บริการเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำ
แบบฟอร์มใบคำร้องบริการน้ำประปา Download
การให้บริการเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำ
1. การขอเพิ่มและลดขนาดมาตรวัดน้ำ เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำประปา
หลักฐานประกอบคำขอ
1. บุคคลธรรมดา     -   สำเนาบัตรประชาชน
2. นิติบุคคล           -   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน เฉพาะแผ่นหน้าแผ่นเดียว) 
                           -   พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม
 
ค่าใช้จ่าย
การประปานครหลวงจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายใน 2 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร และจะดำเนินการให้ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ชำระเงิน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
2. การขอยก-ย้ายมาตรวัดน้ำ
หากท่านมีความประสงค์จะขอยก-ย้ายมาตรวัดน้ำ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือ สถานที่หรือ ได้ทำเนินการจนเป็นเหตุให้มาตรวัดน้ำไม่อยู่ในที่เหมาะสมหรือ เป็นอุปสรรคต่อการจดปริมาณน้ำประปา และการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงจะดำเนินการ ยก-ย้าย มาตรวัดน้ำ ให้เหมาะสม โดยคิดค่าใช้จ่ายดังนี้
 • ขนาดมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว - 3/4 นิ้ว   เป็นเงิน 800 บาท
 • ขนาดมาตรวัดน้ำ 1 นิ้ว                   เป็นเงิน 1,000 บาท
 • ขนาดมาตรวัดน้ำ 1 1/2 นิ้ว ขึ้นไป    คิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราเหมาจ่ายสำหรับระยะที่ย้ายจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำจากจุดเดิมไปไม่เกิน 5 เมตร กรณีเกิน 5 เมตร จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเมตรละ 250 บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าซ่อมผิววัสดุพิเศษ )
 
3. มาตรวัดน้ำสูญหาย
ผู้ใช้น้ำแจ้งความ มาตรน้ำสูญหายที่สถานีตำรวจ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ และ นำใบแจ้งความมาติดต่อสำนักงานประปาสาขา
 • กรณีมาตรวัดน้ำภายนอกบริเวณบ้าน หากเกิดความชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้น้ำต้องแจ้งสำนักงานประปาสาขาทราบทันที เพื่อสำนักงานประปาสาขาจะได้ทำการเปลี่ยน หรือ ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ถ้ามาตรน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชดใช้ค่าน้ำสูญเสีย ค่าน้ำจ่ายในการเปลี่ยนมาตร และค่าเสียหาย ที่พึงประเมินทั้งหมด
 • กรณีมาตรวัดน้ำติดตั้งภายในบริเวณบ้าน หรือมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งชั่วคราว ชำรุดเสียหาย หรือ สูญหาย สำนักงานประปาสาขาจะแจ้งผู้ใช้น้ำชดใช้ค่าน้ำสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และค่าเสียหายที่พึงประเมินทั้งหมด หากเหตุแห่งการชำรุดเสียหายหรือสูญหาย เกิดจากภัยธรรมชาติก็ไม่อาจคาดหมาย หรือ ป้องกันได้ให้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
4. มาตรไม่เดิน  การประปานครหลวงจะดำเนินการเปลี่ยนมาตรให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้น แต่จะเกิดจากมาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่ามาตรวัดน้ำ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรพร้อมค่าน้ำสูญเสีย
 
5. การทดสอบมาตรวัดน้ำ กรณีสงสัยว่ามาตรวัดน้ำจะเดินไม่เที่ยงตรง  ให้ผู้ใช้น้ำยื่นคำร้องที่ สำนักงานประปาสาขา เพื่อขอทดสอบมาตรวัดน้ำ   
 • หากผลการทดสอบถูกต้อง ผู้ใช้น้ำต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทดสอบตามขนาดมาตรวัดน้ำ
 • หากมาตรคลาดเคลื่อน ผู้ใช้น้ำไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และการประปานครหลวงจะคำนวณค่าน้ำใหม่ ตามความเป็นจริง
ติดต่อกองบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ โทร 0-2580-0314 โทรสาร 0-2588-0195

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ

มาตรวัดน้ำ เป็นเครื่องมือสำหรับวัดปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค ณ สถานที่ใช้น้ำ นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการออกใบเสร็จค่าน้ำประจำเดือน มาตรวัดน้ำเมื่อมีการใช้งานต่อเนื่องมานาน ย่อมมีการสึกหรอของกลไกต่าง ๆ อาจมีผลทำให้การบันทึกข้อมูลการใช้น้ำคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำตรงตามปริมาณน้ำที่ใช้จริง การประปานครหลวงจึงหมุนเวียนดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งใช้งานมานานทุกๆปี โดย มาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว จะดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ใหม่ เมื่อมาตรวัดน้ำเดิมมีอายุการใช้งาน เกิน 8-10 ปี สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่จะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่ เมื่อมาตรวัดน้ำเดิมมีอายุการใช้งาน เกิน 2 ปี โดยการดำเนินการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายเป็นของ การประปานครหลวงทั้งหมด
 
การรับฝากมาตร
หากท่านผู้ใช้น้ำต้องประสบกับปัญหา
 • มาตรวัดน้ำสูญหายเนื่องจากเป็นบ้านว่าง
 • ถูกประเมินค่าน้ำในอัตราการใช้น้ำขั้นต่ำ เนื่องจากบ้านดังกล่าวไม่มีการใช้น้ำ
 • ถูกตัดน้ำกรณีค้างชำระค่าน้ำ เนื่องจากบ้านว่าง และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย
  ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป หากท่านใช้บริการ "ฝากมาตร"
หลักฐาน ดังนี้คือ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา
ยื่นความจำนงได้ที่
ค่าใช้จ่าย
 • 30 บาท ต่อเดือน
หมายเหตุ
 • การของดใช้น้ำชั่วคราวโดยการฝากมาตรวัดน้ำจะกระทำได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากผู้ใช้น้ำมีความจำเป็นต้องฝากมาตรวัดน้ำต่อไปอีก ให้ยื่นขอต่อระยะเวลาการฝากเป็นคราวๆไป
 • กรณีมีเหตุจำเป็นผู้ใช้น้ำจะขอชำระค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรก่อนกำหนดที่การประปานครหลวงจะเรียกให้ต่อระยะเวลาการฝากมาตรวัดน้ำก็ได้
 • ค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรวัดน้ำจะไม่คืนให้ผู้ใช้น้ำ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้น้ำที่ติดตั้งประปาชั่วคราวไม่มีสิทธิฝากมาตรวัดน้ำ
การฝากมาตรวัดน้ำ
อัตราค่าน้ำประปา
ค่าธรรมเนียมการ
ฝากมาตรวัดน้ำ 6 เดือน 180 บาท

ขนาดมาตร ?

ค่าน้ำ

ค่าบริการ

รวม

ภาษี 7%

รวมทั้งสิ้น

1/2 นิ้ว

45

25

70

4.90

74.90

3/4 นิ้ว

45

40

85

5.95

90.95

1 นิ้ว

45

50

95

6.65

101.65

เฉลี่ยประมาณ 50 บาท/เดือน ปริมาณการใช้น้ำ 0 - 5 ลบ.ม./เดือน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125