ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. เดินหน้า เพิ่มน้ำเติมลุ่มเจ้าพระยา

วันที่ 25 มี.ค. 2557
 
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2557 ตนและคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปยังเขื่อนภูมิพล เพื่อติดตามปริมาณน้ำ และนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยในเบื้องต้น ได้รับการยืนยันจากเขื่อนภูมิพลว่าสามารถระบายน้ำในระดับปกติได้จนถึงสิ้นฤดูฝน นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือกับ นายฎรงค์กร สมตน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 ณ เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท นายฎรงค์กร เผยว่า ทุกปีที่ผ่านมา เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพียง 45 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอ แต่ปีนี้มีน้ำเหลือจากการใช้ของเกษตรกรลงไปถึงบางไทรน้อยมาก ดังนั้น ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมา เขื่อนเจ้าพระยาจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำให้สูงขึ้นกว่าปกติ ทั้งยังช่วยเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลอง และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อให้เพียงพอต่อการผลักดันน้ำเค็มให้ กปน. พร้อมยืนยันมีน้ำระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้เพียงพอ ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้
          นายธนศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จากการเฝ้าติดตามสภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่า ค่าความเค็มที่หน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบที่ กปน.นำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาผลิตน้ำประปา ซึ่งอยู่ห่างจากปากอ่าวไทยถึง 96 กิโลเมตร มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกช่วงเวลา คือ ต่ำกว่า 0.25 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้น้ำประปาที่ผลิตได้มีค่าคลอไรด์ราว 39-60มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์แนะนำตามมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่วางไว้ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ กปน. มิได้นิ่งนอนใจ ยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดคณะผู้บริหาร ได้ร่วมหารือกับ ดร.รอยล จิตรดอน ประธานคณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)เพื่อเพิ่มน้ำในลุ่มเจ้าพระยา ด้วยการนำน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งในปีนี้มีปริมาณมากและเพียงพอ ผ่านคลองประปาฝั่งตะวันตก มาผลักดันน้ำเค็มในลุ่มเจ้าพระยา ด้วยการทดลองติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ไซฟอนลอดคลองปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวน 8 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากคลองประปาฝั่งตะวันตก มาลงที่คลองปลายบาง คลองมหาสวัสดิ์ และคลองบางกอกน้อย เพื่อช่วยผลักดันน้ำเค็มในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง บริเวณโรงพยาบาลศิริราช และช่วยเหลือประชาชนที่ใช้น้ำโดยตรงจากพื้นที่ดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ ค่าน้ำมันสำหรับเครื่องสูบน้ำ ปริมาณวันละ 1,000 ลิตรต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม กปน.จะเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมชลประทาน กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง และกองทัพบก ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ และในวันที่ 25 มีนาคม 2557 คณะฯ ได้ลงพื้นที่ ณ คลองปลายบาง เพื่อติดตามงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
          ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้เราทุกคนไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125