ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำ “คุ้งบางกะเจ้า” ช่วยเหลือภาคการเกษตร

วันที่ 24 มี.ค. 2557

            นางวัชรี ประสาทเขตต์การ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) และ นางกฤษณา ตั้งจิตวัฒนากร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม Focus group กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ "คุ้งบางกะเจ้า” อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์ ที่ปรึกษาด้านจัดการชุมชน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาพื้นที่ นายอำเภอพระประแดง สจ.สมุทรปราการ นายก อบต. บางกะเจ้า บางกอบัว บางน้ำผึ้ง บางยอ และทรงคะนอง พร้อมเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็ม รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน คลองลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
            นางวัชรี กล่าวว่า จากการประชุมดังกล่าวได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร โดย กปน. ได้แนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำประปาทดแทนน้ำจากคูคลองธรรมชาติในช่วงเร่งด่วน ผ่านมิเตอร์น้ำตามบ้าน ซึ่ง กปน. ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจึงจะคิดอัตราค่าน้ำในราคาพิเศษ
            ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารของ กปน. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็ม พร้อมเกษตรกรในพื้นที่ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในคูคลอง จึงไม่ได้เตรียมการป้องกัน ประกอบกับไม่รู้ล่วงหน้า ทำให้เกษตรกรบางรายนำน้ำที่มีค่าความเค็มสูงไปรดน้ำต้นไม้ ก่อให้เกิดความเสียหาย มีต้นไม้ตายเป็นจำนวนมาก
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125