ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
MWA Water Quality Rally Road Show 10 th

วันที่ 20 ก.พ. 2557

          การประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรม "1 สาขา 1 ชุมชน” ณ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา โดยมีทีมนักวิทยาศาสตร์จากฝ่ายคุณภาพน้ำของ กปน. ถ่ายทอดความรู้ จุดประกายความคิด และเสริมสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรม 5 ฐานความรู้ ได้แก่ 1.ที่มาสายชล (กระบวนการผลิตน้ำประปา) 2.กลลวงเคมี (การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้านเคมี) 3.จุลินทรีย์น่ารู้ (คุณภาพน้ำด้านจุลชีววิทยา) 4.ชวนดูมาตรฐาน (มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา) 5.สนุกสนานชวนชิม (คลินิกน้ำสะอาด และWater Testing) นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ชุมชนในพื้นที่ให้บริการของ กปน. อีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125